JN’S CAFE

Itse­teh­tyä koti­ruo­kaa, mauk­kai­ta makei­ta-
sekä suo­lai­sia­lei­von­nai­sia ja eri­kois­kah­ve­ja.
Meil­lä myös kat­ta­va pito­pal­ve­lu!

JN’s Cafe on Tep­si­läi­set ry:n jäse­ne­tu­yri­tys.
Lupa on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Kah­vi­la

Ter­ve­tu­loa uudis­tet­tuun ja viih­tyi­sään JN’s Café­seen. Meil­tä löy­dät her­kut arkeen sekä juh­laan. Kaik­ki tuot­teem­me ovat itse­teh­ty­jä. Suo­sim­me pai­kal­li­sia raa­ka-ainei­ta. Mait­ta­va koti­ruo­ka-lou­nas arki­sin klo 11–14.30. Koko päi­vän saat myös lis­tal­ta uuni­pe­ru­nat, raik­kaat salaa­tit, toas­tit sekä panii­nit, unoh­ta­mat­ta mauk­kai­ta eri­kois­kah­ve­ja. Kaik­ki tuot­teet saa halu­tes­saan myös mukaan.

Kah­vi­lam­me on avoin­na arki­sin klo 9–16.
Iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin avoin­na yksi­tyis­ti­lai­suuk­sil­le, kysy tar­jous!

Lou­nas arki­sin klo 11–14.30

Laa­duk­kais­ta raa­ka-aineis­ta val­mis­tet­tua mait­ta­vaa koti­ruo­kaa. Suo­sim­me Suo­ma­lai­sia lähel­lä tuo­tet­tu­ja tuot­tei­ta.

Lou­nas sisäl­tää alkusa­laa­tin, kei­ton, läm­pi­män­ruo­an, ruo­ka­juo­mat, itse­teh­dyn lei­vän, kahvin/teen.

Pito­pal­ve­lu

Juh­lat tulos­sa? Ystä­viä yllä­tys vie­rai­lul­le? Aika ei rii­tä? Älä mureh­di!
Meil­tä saat tilat­tua makeat- ja suo­lai­set her­kut juh­lii­si!
Tuot­teet voi nou­taa itse tai sovit­taes­sa myös kul­je­tus on mah­dol­li­nen.
Rää­tä­löim­me jokai­sen tilai­suu­den asiak­kaan toi­vei­den mukaan!
Kysy tar­jous!

JN’s cafe